Staff

 

Pro staff

Yoshitaka Ota      
MO  
Taro Koeji    
KA2@A.D.P…        

 

Field staff

Ryo Hashimoto      
Naoyuki Shiramoto      
Masatake Yamamoto  
Hiroshi Yatagai      
Haru Senoue
Jun Watanabe        
Ittetsu Wada      
Hiroki Omori  
Hajimehiko Hino        

 

Media

Kazuyuki Maruyama (m.r.k.z)      
KA2@A.D.P…       
Lifestyle project (Taro Koeji)