Staff

 

Pro staff

Yoshitaka Ota      
MO  
Taro Koeji    
Katsuyoshi Aoki        

 

Field staff

Ryo Hashimoto      
Naoyuki Shiramoto      
Masatake Yamamoto  
Hiroshi Yatagai      
Haru Senoue
Jun Watanabe        
Ittetsu Wada      
Hiroki Omori  
Hajimehiko Hino        

 

Media

Kazuyuki Maruyama (m.r.k.z)      
Ka2@a.d.p… (Katsuyoshi Aoki)        
Lifestyle project (Taro Koeji)